مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: نرجس مهرور, جواد صابری نژاد, محمد فرانوش, پروانه وثوق
کلیدواژه ها :
: 14259
: 65
: 0
ایندکس شده در :

  سابقه و هدف: تالاسمي ماژور شايع ترين كم خوني ارثي در ايران محسوب مي شود. در اين بيماري به علت اختلال در سنتز زنجيره هاي گلوبيني در گلبول قرمز، اين گلبولها در جريان خون عمر طبيعي نداشته و به سرعت از بين مي روند. درمان اين بيماري تزريق خون منظم ماهانه است كه خود عوارض اجتناب ناپذيري داده كه مهمترين آنها افزايش بار آهن و رسوب آهن در ارگانهاي حياتي مثل قلب ، غدد درون ريز و كبد مي باشد. در اين مطالعه سعي شده تا ميزان شيوع مشكلات اختلال رشد و عدم بلوغ را در بيماران تالاسمي كشورمان با بررسي تعداد نمونه هاي بيشتر به منظور تشخيص زودرس و انجام اقدامات لازم درماني به طور دقيقتر تعيين كنيم.

  مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه مقطعي – توصيفي بوده و تمام بيماران تالاسمي ماژور و اينترمديا مراجعه كننده به درمانگاه بيماران بزرگسال تالاسمي كه تحت پوشش سازمان انتقال خون ايران بوده را شامل شده. روش نمونه گيري ساده بوده. ابتدا آزمايشات غددي و برخي پارامترهاي لازم از پرونده بيماران استخراج شده و در نهايت آنهايي كه پرونده آنها از نظر آزمايشات كامل نبوده براي ايشان درخواست آزمايشات تكميلي شد. داده هاتوسط نرم افزار spss مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند.

  يافته ها: در مجموع 437 بيمار ، وضعيت بلوغ جنسي (Sexual Mutation Rate: SMR) در بين گروههاي مختلف سني ارزيابي گرديد. در مبتلايان به تالاسمي اينترمديا ، هيچ ارتباطي ميان گروههاي سني و تقسيم بندي SMR وجود نداش(09/0 = P ) ميانگين فريتين نيز در 5 گروه مختلف SMR تفاوت آماري معني داري با يكديگر نداشتند(6/0= P ) در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور ، ارتباط آماري معني داري بين گروه هاي سني مختلف و تقسيم بندي SMR مشاهده گرديد.

  نتيجه گيري: آنچه كه از مقايسه اين مطالعه و ساير مطالعاتي كه در داخل و خارج كشور در مورد مشكلات اختلال رشد و عدم بلوغ جنسي در بيماران تالاسمي صورت گرفته اين است كه از نظر شيوع تا حدي مشابه آمار ساير مطالعات هستيم.

نویسندگان: آمنه صفرزاده, طاهره بریری, کبری باغبان, مجتبی حمیدی فرد, پروانه وثوق, پروین صفوی, غلامرضا روشندل
کلیدواژه ها :
: 18117
: 17
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: پره اکلامپسی از عوارض عمده بارداری محسوب می شود و یکی از سه علل اصلی مرگ و میر مادران به شمار می رود. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه پره اکلامپسی با فصل و عوامل خطر زای آن در زنان 45-15 ساله انجام شد.روش بررسی: نمونه های مورد مطالعه با بررسی پرونده های موجود در بایگانی زایشگاه قدس زاهدان طی سال های 1386-1383 تعداد 2488 زن باردار با تشخیص پره اکلامپسی که واجد شرایط پژوهش بودند (سن 45-15 سال و حاملگی اول الی سوم) انتخاب شدند. 2488 زن باردار نیز به عنوان گروه فاقد پره اکلامپسی (شاهد) انتخاب شدند که از نظر سن و تعداد حاملگی با گروه مبتلا همسان بودند. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و به کمک آزمون های کای دو تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین پره اکلامپسی و فصل وجود دارد، به طوری که با شروع فصل بهار پره اکلامپسی به تدریج افزایش پیدا کرده و در پاییز به یک افزایش ناگهانی می رسد و در زمستان کاهش ناگهانی پیدا می کند (001/0P<). مهمترین عوامل در بروز پره اکلامپسی به ترتیب فشار خون، دیابت و سابقه قبلی پره اکلامپسی بود.نتیجه گیری: افزایش شیوع پره اکلامپسی با فصل در ارتباط می باشد پس ممکن است بتوان در فصولی از سال که پره اکلامپسی از بروز بیشتری برخوردار است، با اقدامات پیشگیرانه و درمانی بموقع و آموزش همگانی زنان باردار در مراقبت های پره ناتال از عوارض جدی که مادر و جنین را مورد مخاطره قرار می دهد کاست.
نویسندگان: منصوره حقیقی, رضا حاجیحسینی, پروانه وثوق, راهب قربانی , وحید فلاحآزاد, امیر عباس هدایتیاصل, مهین بهزادی, یاسمین هنربخش، محمدعلی فاضلی،رخسانه زنگوئی غلامرضا محمدی ، فرحناز قهرمانفرد
کلیدواژه ها : پروتئين C - پروتئين S - آنتي ترومبين III - الآسپارژيناز - زمان خونروي - لوسمي لنفوبلاستيك حاد
: 22783
: 137
: 0
ایندکس شده در :

  سابقه و هدف: لوسمي لنفوبلاستيك حاد ( Acute lymphoblastic leukemia, ALL )، شايعترين بدخيمي در كودكان و نوجوانان است. الآسپارژيناز ( L.ASP ) يكي از داروهايي است كه در درمان بيماران مبتلا به ALL استفاده ميشود. ال-آسپارژيناز (L-asparginase, L-ASP) با مهار توليد برخي از پروتئينهاي انعقادي،سبب اختلال در انعقاد طبيعي ميگردد. در اين مطالعه تاثير L.ASP بر پروتئينهاي ضد انعقاد طبيعي (پروتئين C ، پروتئين S ، آنتيترومبين III ) و بر عملكرد پلاكت بررسي ميگردد.

  مواد و روشها: مطالعه حاضر يك مطالعه قبل و بعد است كه بر روي 41 بيمار مبتلا به ALL مراجعهكننده به بيمارستان محك صورت گرفت. قبل و بعد از تزريق داروي L.ASP از بيماران زمان خونروي ( Bleeding Time, BT ) بر اساس روش Ivy method به عمل ميآمد و عملكرد فعاليت پروتئين C ، پروتئين S به روش توربيدومتري و فعاليت آنتيترومبين III به روش كروموژنيك اندازهگيري شد.

  يافتهها: 8/48% كودكان دختر بودند. ميانگين (± انحراف معيار) سن كودكان 2/7±0/4 سال بوده است.ميانگين پروتئين C و آنتيترومبين III و BT بعد از مداخله با داروي L.ASP به طورمعنيداري كاهش يافت، ولي در پروتئين S كاهش معنيدار نبود. در هيچكدام از بيماران فوق علائمي به نفع ترومبوز مشاهده نگرديد.

  نتيجهگيري: نتايج نشان داد داروي L.ASP منجر به كاهش پروتئينهاي انعقادي (به استثناي پروتئين S ) ميشود كه اين كاهش به همراه عوامل ديگر ژنتيكي ميتواند منجر به ترومبوز در بعضي از بيماران مبتلا به ALL در هنگام درمان القايي شود.

  

نویسندگان: جواد صابری نژاد, نرحس مهرور, محمد فرانوش, پروانه وثوق
کلیدواژه ها : تالاسمي - هيپوتيروئيديسم - هيپوپاراتيروئيديسم
: 9443
: 71
: 0
ایندکس شده در :

  چكيد ه

  سابقه و هدف

  تالاسمي ماژور شايعترين كم خوني ارثي در ايران محسوب ميشود. در اين بيماري به علت اختلال در ساخت زنجيرههاي گلوبيني در گلبول قرمز، اين گلبولها در جريان خون عمر طبيعي نداشته و به سرعت از بين ميروند. درمان اين بيماري، تزريق خون منظم ماهانه است كه خود سبب عوارض اجتناب ناپذيري ميشود. مهمترين عوارض، افزايش بار آهن و رسوب آهن در ارگانهاي حياتي مثل قلب، غدد درونريز و كبد ميباشد. در اين مطالعه سعي شده تا ميزان فراواني و مشكلات هيپوتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي در بيماران تالاسمي كشور، با بررسي تعداد نمونههاي بيشتر به منظور تشخيص زودرس و انجام اقدامات لازم درماني به طور دقيقتر تعيين شود.

  مواد وروشها

  اين مطالعه يك مطالعه مقطعي ـ توصيفي بود. 437 بيمار تالاسمي ماژور و اينتر مديا مراجعه كننده به درمانگاه بيماران بزرگسال تالاسمي كه تحت پوشش سازمان انتقال خون ايران ميباشد وارد مطالعه شدند. روش نمونهگيري سرشماري بود. ابتدا آزمايشهاي غددي و برخي پارامترهاي لازم از پرونده بيماران استخراج شد و براي كساني كه پرونده آنها از نظر آزمايشها كامل نبود، درخواست آزمايشهاي تكميلي شد. يافتهها توسط آزمون آماري كايدو( Chi-square ) و با استفاده از نرمافزار 5/11 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  يافتهها

  از مجموع 437 بيمار مبتلا به تالاسمي، 10 نفر(2/2%) مبتلا به هيپوتيروئيديسم و 1 نفر مبتلا به هيپوپاراتيروئيديسم بودند. اين در حالي است كه 80% از مبتلايان به هيپوتيروئيديسم و 1 نفر بيمار مبتلا به هيپوپاراتيروئيديسم، از بيماران تالاسميك ماژور بودند. ميانگين فريتين در دو گروه مبتلا و غير مبتلا به هيپوتيروئيديسم تفاوت معنيداري نداشت.

  نتيجه گيري

  از مقايسه اين مطالعه و ساير مطالعاتي كه در داخل و خارج كشور در مورد مشكلات هيپوتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي در بيماران تالاسمي صورت گرفته مشخص ميشود از نظر وضعيت هيپوتيروئيدي در بيماران تالاسمي، آمار كشور ما كمتر از ساير مطالعات است.

  كلمات كليدي : تالاسمي، هيپوتيروئيديسم، هيپوپاراتيروئيديسم